REGULAMIN

ZASADY PŁATNOŚCI

2017-09-05 14:06:42

1. W Akademii Tańca RAMADA obowiązuje jeden system płatności - SYSTEM KARNETOWY.

 

2. Wysokość opłat za poszczególne rodzaje usług podana jest w cenniku umieszczonym na stronie www.ramada.com.pl, oraz stanowi integralną cześć regulaminu Akademia Tańca RAMADA.

 

3. Opłata za zajęcia powinna być uregulowana zgodnie z cennikiem, zawsze przed rozpoczęciem zajęć. 

 

4. Opłaty wnoszone są z góry, nie później niż w dniu rozpoczęcia świadczenia usług oraz do 5 dnia każdego nowego miesiąca, których dotyczą.

 

5. Za datę zapłaty uważa się datę wpłaty przez Klienta na konto lub datę wpłaty w recepcji Akademia Tańca RAMADA.

 

6. Osoby płacące przelewem, jak i gotówką powinny uregulować opłatę najpóźniej do 5 dnia każdego miesiąca.

 

7. Po 5 dniu każdego miesiąca, opłata wzrasta według cennika dostępnego na stronie.

 

8. Realizacja karnetu przebiega według zajęć ujętych w deklaracji tancerza.

 

9. Jeżeli liczba zajęć przekroczy ilość zajęć w których tancerz uczestniczył, recepcja naliczy zaległość na koniec każdego miesiąca. Wejścia, które nie zostały zrealizowane nie przechodzą na późniejszy miesiąc i nie jest zwracana równowartość zajęć, które nie zostały wykorzystane przez uczestnika.

 

10. Weryfikacja wejść jest kontrolowana na podstawie dzienników prowadzonych przez instruktorów oraz karnetów, na których recepcja odznacza wykorzystane dni.

 

11. Wykup karnetu następuje na zasadach wyliczenia ilości wejść w danym miesiącu na poszczególne zajęcia i zapisaniu się na listę uczestnictwa. 

 

12. Karnet jest ważny tylko w miesiącu kalendarzowym, w którym został zakupiony.

 

13. Realizacja karnetu przebiega według zajęć ujętych w deklaracji tancerza.

 

14. Odpłatności w tym systemie ustalane są w zależności od opcji grupy i ilości dni zajęciowych w miesiącu.

 

15. Dni wolne są odejmowane od karnetu.

 

16. Wpłatę należy przesłać: RAMADA s.c 45-037 Opole, ul. Sienkiewicza 21 
mBank nr: 78 1140 2004 0000 3902 2993 6921

 

17. Odrabianie nieobecności jest możliwe, jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu (najpóźniej 3 h przed zajęciami), Nieobecność jest odrabiana na zajęciach open lub takim samym poziomie i w kategoriach wiekowych. Uczestnik musi zatem jedynie pilnować tego aby zajęcia były przeznaczone dla jego grupy wiekowej i tego, że nie może być to grupa zamknięta.

 

18. Akademia Tańca RAMADA zastrzega sobie możliwość zmiany cennika i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie z minimum miesięcznym wyprzedzeniem na tablicach ogłoszeń i przy recepcjach we wszystkich lokalizacjach oraz na stronie internetowej www.ramada.com.pl

 

19. W przypadku zmiany i braku akceptacji cennika, uczestnikowi zajęć przysługuje prawo rezygnacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów miesięcznego wypowiedzenia. 

20. Płatność za zajęcia jest wnoszona w systemie pakietowym. Każdy wykupiony pakiet jest imienny i dotyczy jednej osoby. Jest przypisany do konkretnie wybranej grupy i obejmuje kolejne zajęcia, w ilości odpowiadającej wybranemu pakietowi, liczone od zadeklarowanej daty rozpoczęcia jego realizacji. Uczestnik ma możliwość wyboru zajęć pojedynczych albo pakietu zajęć. 


22. W trakcie obowiązywania wykupionego pakietu nie ma możliwości modyfikowania go poprzez zmniejszenie liczby zajęć i odstępowania lub wykorzystywania przez osoby trzecie. 

23. Cennik podany na stronie nie dotyczy grup specjalnych, w tym grup Ramada Team oraz klas Szkoły Baletowej,

 

24. Nie honorujemy kart partnerskich typu: Benefit, Multi Sport itp.

« powrót
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW