REGULAMIN NA ROK SZKOLNY 2019/2020

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Uczestnicy Akademia Tańca RAMADA są zobowiązani do przestrzegani Regulaminu Akademia Tańca zawierającego zasady korzystania z sal i uczestnictwa w zajęciach tanecznych oraz innych zasad bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i zasad BHP.
 2. Akademia Tańca Ramada nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć i zachęca do ubezpieczenia we własnym zakresie.
 3. Ramada informuje, że uczestnicy zajęć narażeni są na natężenie i głośność dźwięku.
 4. Za uszkodzone albo utracone mienie uczestników zajęć, pozostawione w szatni lub na terenie budynków bez opieki Ramada nie ponosi odpowiedzialności. 
 5. W przypadku ewentualnej kradzieży uczestnik lub jego opiekun prawny jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu na policję. Uczestnicy zajęć powinni poinformować recepcję o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.
 6. Zapisując się na zajęcia w Akademia Tańca RAMADA uczestnik jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność. 
 7. Na sali tanecznej można przebywać tylko i wyłącznie pod nadzorem instruktora. Zabrania się przebywania na salach tanecznych bez wiedzy i zgody instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom osoby prowadzącej.
 8. Za szkody powstałe w wyniku niedostosowania się przez uczestnika do poleceń instruktora odpowiedzialność ponosi uczestnik lub jego prawny opiekun.
 9. Akademia Tańca RAMADA nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez nadzoru w czasie, kiedy nie odbywają się zajęcia, rodzic/opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za dziecko. 
 10. Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danych zajęć, czyli te, które dokonały odpowiedniej płatności zgodnie niniejszym regulaminem. 
 11. Z uwagi na komfort zajęć wszystkich uczestników, rodzice dzieci i inne osoby towarzyszące nie mogą przebywać na salach tanecznych.  
 12. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku w Akademia Tańca RAMADA. Dziecko do chwili rozpoczęcia zajęć znajduje się pod opieka rodzica/opiekuna.
 13. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na sale taneczne. Instruktor ma prawo zabronić wejścia na salę osobom w obuwiu, które może zabrudzić bądź uszkodzić podłogę taneczną. Na salę można wejść tylko w czystym obuwiu zmiennym, które nie niszczy podłogi (nie posiada metalowych elementów, mogących mieć kontakt z podłożem oraz nie pozostawia innych śladów). 
 14. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć instruktor ma prawo do nie wpuszczania na salę osób spóźniających się na dane zajęcia.
 15. Postuluje się o nie przyprowadzanie na zajęcia dzieci chorych. Instruktor w takiej sytuacji ma prawo poprosić rodzica bądź opiekuna o zabranie dziecka do domu aby nie narażać innych uczestników zajęć.
 16. Uczestnik lub opiekun zobowiązany jest poinformować trenera o wszelkich problemach zdrowotnych, takich jak alergie, urazy, złe samopoczucie i inne sytuacje związane ze stanem zdrowia mogące wpłynąć negatywnie na uczestnictwo w zajęciach. 
 17. Akademia Tańca RAMADA i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za drogę osób niepełnoletnich z siedziby Akademia Tańca RAMADA do domu. Prosimy o odprowadzanie i odbieranie dzieci niepełnoletnich przez rodzica lub opiekuna. Odbiór dziecka następuje najpóźniej 15 minut po zakończeniu zajęć. 
 18. Osoby przebywające na terenie Akademia Tańca RAMADA zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz zachowania czystości, poszanowania mienia Akademia Tańca RAMADA i innych uczestników zajęć.
 19. Na terenie Akademia Tańca RAMADA należy zachować czystość, nie należy zostawiać pustych butelek na podłodze, papierków oraz ubrań w szatniach.
 20. Pozostawione ubrania są przetrzymywane w recepcji tylko 7 dni dlatego prosimy o jak najszybszy ich odbiór.  
 21. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na sale taneczne jedzenia i ciepłych napojów.
 22. Zabrania się wylewania na parkiet substancji mogących go zniszczyć, w tym m.in. wody, olejku lub innych płynów.
 23. Akademia Tańca RAMADA nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników zajęć. Istnieje możliwość zabrania rzeczy wartościowych ze sobą na salę lub umieszczenia ich w dostępnych szafkach.  
 24. Na terenie Akademia Tańca RAMADA oraz w bliskiej odległości od okien obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia i spożywania substancji odurzających. 
 25. Od Klientów oczekuje się właściwego i pełnego szacunku zachowania podczas pobytu na terenie Akademia Tańca RAMADA. Postuluje się aby uczniowie i rodzice byli kulturalni i uprzejmi wobec siebie oraz innych uczniów oraz pełni szacunku do kadry instruktorskiej oraz pracowników recepcji i studia oraz niedopuszczalne są przekleństwa i hałaśliwe zachowanie; krzyczenie na osoby przebywające na terenie Akademia Tańca RAMADA; obrażanie osób przebywających na terenie studia; obowiązuje zakaz jedzenia oraz picia napojów ciepłych; w zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu i/lub jakichkolwiek innych środków odurzających. 
 26. Akademia Tańca RAMADA ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne bez zwrotu wpłaconych przez uczestnika pieniędzy za te zajęcia. Jeśli taka osobą jest uczestnik do 13 roku życia zostaje on wykluczony z udziału w zajęciach, ale pozostaje na sali tanecznej pod opieką instruktora bez możliwości ćwiczenia do momentu odebrania go przez rodzica/opiekuna. 
 27. Zajęcia prowadzone są przy zamkniętych drzwiach, dla oceny umiejętności jest wyznaczony dzień pokazowy dla rodziców. 
 28. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Akademii Tańca Ramada.
« powrót
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW