REGULAMIN ROK SZKOLNY 2018/2019

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

2017-09-05 14:09:38

1. Uczestnicy Akademia Tańca RAMADA są zobowiązani do przestrzegani m.in.; 

Regulaminu Akademia Tańca RAMADA; 

Regulaminu korzystania z sal; 

Regulaminu uczestniczenia w zajęciach tanecznych;

Regulaminu RAMADA TEAM (dla osób, które podpisały formularz Ramada Team) oraz innych regulaminów tj. ppoż. i BHP.

2. Akademia Tańca Ramada nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć i zachęca do ubezpieczenia we własnym zakresie.

3. Ramada informuje, że uczestnicy zajęć narażeni są na natężenie i głośność dźwięku.

4. Za uszkodzone albo utracone mienie uczestników zajęć, pozostawione w szatni lub na terenie budynków bez opieki Ramada nie ponosi odpowiedzialności. 

5. W przypadku ewentualnej kradzieży uczestnik lub jego opiekun prawny jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu na policję. Uczestnicy zajęć powinni poinformować recepcję o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.

6. Zapisując się na zajęcia w Akademia Tańca RAMADA uczestnik jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność. 

7. Każdy uczestnik zajęć, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia (formularz dostępny w recepcji) lub doniesienia stosownego zaświadczenia od lekarza.

8. Na sali tanecznej można przebywać tylko i wyłącznie pod nadzorem instruktora. Zabrania się przebywania na salach tanecznych bez wiedzy i zgody instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom osoby prowadzącej.

9. Za szkody powstałe w wyniku niedostosowania się przez uczestnika do poleceń instruktora odpowiedzialność ponosi uczestnik lub jego prawny opiekun.

10. Akademia Tańca RAMADA nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez nadzoru w czasie, kiedy nie odbywają się zajęcia, rodzic/opiekun ponosi pełną odpowiedzialność na dziecko. 

11. Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danych zajęć, czyli te, które dokonały odpowiedniej płatności zgodnie niniejszym regulaminem. 

12. Z uwagi na komfort zajęć wszystkich uczestników, rodzice dzieci i inne osoby towarzyszące nie mogą przebywać na salach tanecznych.  

13. Akademia Tańca RAMADA cyklicznie przeprowadza zajęcia otwarte, o których poinformuje zainteresowanych z min. tygodniowym wyprzedzeniem, aby każdy miał możliwość zobaczenia zajęć.

14. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku w Akademia Tańca RAMADA. Dziecko do chwili rozpoczęcia zajęć znajduje się pod opieka rodzica/opiekuna.

15. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na sale taneczne. Instruktor ma prawo zabronić wejścia na salę osobom w obuwiu, które może zabrudzić bądź uszkodzić podłogę taneczną. Na salę można wejść tylko w czystym obuwiu zmiennym, które nie niszczy podłogi (nie posiada metalowych elementów, mogących mieć kontakt z podłożem oraz nie pozostawia innych śladów). 

16. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć instruktor ma prawo do nie wpuszczania na salę osób spóźniających się na dane zajęcia.

17. Prosimy o nie przyprowadzanie na zajęcia dzieci chorych. Instruktor w takiej sytuacji ma prawo poprosić rodzica bądź opiekuna o zabranie dziecka do domu.

18. Uczestnik lub opiekun zobowiązany jest poinformować trenera o wszelkich problemach zdrowotnych, takich jak alergie, urazy, złe samopoczucie i inne sytuacje związane ze stanem zdrowia mogące wpłynąć negatywnie na uczestnictwo w zajęciach. 

19. Akademia Tańca RAMADA i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za drogę osób niepełnoletnich z siedziby Akademia Tańca RAMADA do domu. Prosimy o odprowadzanie i odbieranie dzieci niepełnoletnich przez rodzica lub opiekuna. Odbiór dziecka następuje najpóźniej 15 minut po zakończeniu zajęć. 

20. Osoby przebywające na terenie Akademia Tańca RAMADA zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz zachowania czystości, poszanowania mienia Akademia Tańca RAMADA i innych uczestników zajęć.

21. Prosimy o zachowanie czystości na terenie Akademia Tańca RAMADA, nie pozostawianie pustych butelek na podłodze, papierków oraz ubrań w szatniach. Pozostawione ubrania są przetrzymywane w recepcji tylko 7 dni dlatego prosimy o jak najszybszy ich odbiór.  

22. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na sale taneczne jedzenia i ciepłych napojów.

23. Zabrania się wylewania na parkiet substancji mogących go zniszczyć, w tym m.in. wody, olejku lub innych płynów.

24. Akademia Tańca RAMADA nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników zajęć. Istnieje możliwość zabrania rzeczy wartościowych ze sobą na salę lub umieszczenia ich w dostępnych szafkach.  

25. Na terenie Akademia Tańca RAMADA oraz w bliskiej odległości od okien obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia i spożywania substancji odurzających. 

26. Od Klientów oczekuje się właściwego i pełnego szacunku zachowania podczas pobytu na terenie Akademia Tańca RAMADA. Prosimy aby uczniowie i rodzice byli kulturalni i uprzejmi wobec siebie oraz innych uczniów oraz pełni szacunku do kadry instruktorskiej oraz pracowników recepcji i studia:

- niedopuszczalne są przekleństwa i hałaśliwe zachowanie;

- krzyczenie na osoby przebywające na terenie Akademia Tańca RAMADA;

- obrażanie osób przebywających na terenie studia;

- obowiązuje zakaz jedzenia oraz picia napojów ciepłych;

- w zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu i/lub jakichkolwiek innych środków odurzających. 

27. Akademia Tańca RAMADA ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne bez zwrotu wpłaconych przez uczestnika pieniędzy za te zajęcia. Jeśli taka osobą jest uczestnik do 13 roku życia zostaje on wykluczony z udziału w zajęciach, ale pozostaje na sali tanecznej pod opieką instruktora bez możliwości ćwiczenia do momentu odebrania go przez rodzica/opiekuna. 

28. W przypadku grup zamkniętych (zespoły turniejowe), prawo uczestniczenia w ich zajęciach mają jedynie osoby, które uzyskały na to zgodę instruktora prowadzącego daną grupę. 

29. Zajęcia prowadzone są przy zamkniętych drzwiach, dla oceny umiejętności jest wyznaczony dzień pokazowy dla rodziców. 

30. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Ramada.

« powrót
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW