REGULAMIN NA ROK SZKOLNY 2019/2020

SYSTEMY PŁATNOŚCI STAŁY I OTWARTYCH

Opłaty za zajęcia dokonujemy zawsze przed ich rozpoczęciem. W systemie stałym całość opłaty przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu.

Warunkiem wejścia na salę jest każdorazowe pobranie z recepcji studia KARTY UCZESTNIKA, na podstawie której trener wpuszcza uczestników zajęć na salę.

Recepcja nie wyda KARTY UCZESTNIKA, jeśli nie została uregulowana opłata. Uczestnik nie zostaje wpuszczony na salę i nie może skorzystać z zajęć.

Obowiązują dwa systemy płatności za zajęcia w Akademii Tańca RAMADA. Przy zapisie uczestnik dokonuje wyboru systemu płatności i jest zobowiązany regulować opłatę zgodnie z wybranym systemem. Nie ma możliwości samodzielnego zmiany systemu płatności i dokonywania opłaty różnie, w zależności od miesiąca.

 

OPŁATA ZA PROGRAM SZKOLENIOWY STAŁY

 1. Obowiązuje umowa uczestnictwa w zajęciach.
 2. Umowa jest to nic innego, jak akceptacja warunków regulaminu Akademii Tańca RAMADA i dokonanie wyboru systemu płatności.
 3. Opłata w systemie stałym dotyczy osób uczestniczących w Programie Szkoleniowym Stałym.
 4. Opłata w Programie Szkoleniowym Stałym to opłata za 10 miesięczny cykl nauki w Akademii Tańca RAMADA według techniki i jej poziomowania.
 5. Opłata miesięczna została przeliczona przez 10 miesięcy roku szkolnego z uwzględnieniem wszystkich dni wolnych (tj. rozpoczęcie zajęć w drugim tygodniu września, święta, ferie, wszystkie dni wolne w państwie polskim, zakończenie roku szkolnego itd.)
 6. Osoby nowe zapisujące się na zajęcia w miesiącu lutym obowiązuje II próg płatności w przypadku korzystania z opłaty stałej.
 7. Płatność miesięczna w Programie Szkoleniowym Stałym nie podlega negocjacjom, jest stała i niezmienna, niezależnie od obecności uczestnika na zajęciach.
 8. Niewykorzystane dni nie podlegają zwrotowi, nie ma możliwości przedłużenia o dni niewykorzystane ani odstąpienia uczestnictwa innej osobie.
 9. Nie ma możliwości odrobienia ich na innych zajęciach.
 10. Nie ma możliwości samodzielnego przeliczania ceny miesięcznej w zależności od obecności na zajęciach oraz dni wolnych i pracujących i regulowania jej na koniec miesiąca.
 11. Samodzielne przeliczanie ceny może spowodować usunięciem z Programu Szkoleniowego.
 12. Opłata za uczestnictwo w Programie Szkoleniowym Stałym musi zostać uregulowana zawsze przed pierwszymi zajęciami danego miesiąca w całej miesięcznej kwocie.
 13. Brak opłaty skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach (uczestnik nie zostaje wpuszczony na zajęcia ze względu na brak Karty Uczestnika).
 14. Płatność po terminie pierwszych zajęć w danym miesiącu skutkuje naliczeniem kary w wysokości 10 zł do całości opłaty.
 15. Wejście uczestników na salę jest regulowane przez pracownika recepcji i w przypadku braku płatności tancerz nie zostanie wpuszczony na zajęcia do momentu uregulowania płatności. Jeśli opłata została dokonana na konto w dniu zajęć bądź dniu je poprzedzającym, obowiązkiem uczestnika jest przedstawienie dowodu wpłaty, brak potwierdzenia przelewu również uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach (recepcja nie ma podstaw stwierdzić, że wpłata została dokonana).
 16. Każda grupa umiejętnościowa danej techniki realizuje swój indywidualny program i posiada swój przydział godzin tym samym opłata wynika z ich całego rozliczenia.
 17. Nie ma możliwości uczestnictwa w Programie Szkoleniowym Stałym 1x w tygodniu, ponieważ dezorganizuje to pracę grupy.
 18. Osoby, które decydują się uczestniczyć w zajęciach 1x w tygodniu, nawet jeśli są na wyższym poziomie, muszą zostać zapisane do grup OPEN.
 19. Osoba, która w trakcie roku szkolnego zrezygnuje z systemu opłat stałych, i przejdzie na płatność karnetową jest automatycznie wycofana z Programu Szkoleniowego Stałego i tym samym zmienia grupę na OPEN.
 20. Jeżeli tancerz ponownie będzie chciał wrócić do grupy stałej musi uregulować opłaty za wszystkie miesiące, w których nie uczestniczył w zajęciach aby móc powrócić na tych samych, korzystnych warunkach i aby być sprawiedliwym do wszystkich pozostałych uczestników.
 21. Powyższa opcja powrotu do grupy stałej będzie możliwa tylko wtedy jeśli jest wolne miejsce w grupie, którą uczestnik opuścił.
 22. Osoba, która w trakcie roku zaprzestaje uczestnictwa w Programie Szkoleniowym Stałym jest zobligowana do ponoszenia opłat miesięcznych do momentu złożenia pisemnej rezygnacji.
 23. Rezygnacja musi zostać złożona pisemnie lub mailowo zawsze przed rozpoczęciem nowego miesiąca aby nie została naliczona opłata za kolejny miesiąc zajęć.
 24. Przekroczenie terminu powoduje nie uwzględnienie roszczeń klienta i naliczenie opłaty za kolejny miesiąc.
 25. Przy rezygnacji mailowej warunkiem jej przyjęcia jest odpowiedź pracownika recepcji na wiadomość potwierdzająca przyjęcie rezygnacji.
 26. Nie przyjmujemy rezygnacji telefonicznej.
 27. Data rezygnacji kończy zobowiązania uczestnika wobec studia tylko po uregulowaniu ewentualnych zaległości.
 28. W semestrze uczestnik może mieć 3 nieobecności. Jeśli w bieżącym semestrze wystąpią więcej niż 3 nieobecności, uczestnik może zostać poproszony o wycofanie się z programu.
 29. Trener ma prawo przenieść uczestnika do grupy o niższym poziomie jeżeli okaże się, że jego umiejętności nie są wystarczające i nie radzi on sobie na zajęciach grupy, do której został zakwalifikowany.
 30. Nie ma możliwości zwolnienia z obowiązku płatności za zajęcia w systemie stałym, ewentualne nadzwyczajne przypadki (np. poważny wypadek) może zostać indywidualnie rozpatrzony przez Dyrektora RAMADA po przedstawieniu stosownych dokumentów.
 31. Jest możliwość zakupu zajęć w pakiecie wielomiesięcznym w tym przypadku udzielamy rabatu za:

- jednorazową wpłatę roczną ( 10 miesięcy) – rabat 10 %

- jednorazowa wpłata semestralna ( 5 miesięcy)- rabat 5 %

- z jednego domu – rabat 5 % (tylko przy jednorazowej wpłacie za minimum 2 osoby)

Zniżki nie sumują się.

OPŁATA KARNETOWA W PROGRAMIE SZKOLENIOWYM OTWARTYM

 1. Obowiązuje umowa uczestnictwa w zajęciach.
 2. Umowa jest to nic innego, jak akceptacja warunków regulaminu Akademii Tańca RAMADA i dokonanie wyboru systemu płatności.
 3. Opłata karnetowa to opcja płatności dla osób, które chcą korzystać z zajęć Programu Szkoleniowego OPEN na zasadach rozliczenia każdego wejścia w danym miesiącu.
 4. Karnet jest dostępny tylko dla grup Programu Szkoleniowego OPEN i nie dotyczy grup Programu Szkoleniowego Stałego.
 5. System wygodny dla rodziców, którzy nie są pewni uczestnictwa swojego dziecka w grupie lub dla osób, które nie chcą mieć zobowiązań długoterminowych wobec studia.
 6. Do Programu Szkoleniowego Otwartego można dołączyć w dowolnym momencie.
 7. Osoby w systemie otwartym uczestniczą na zasadach hobbystyczno-warsztatowych.
 8. Nie przewiduje się w tych grupach możliwości występów scenicznych, ze względu na nieregularne uczestnictwo tancerzy.
 9. Poziom grupy może być zróżnicowany, zależny od osób zapisanych do grupy.
 10. Uczestnik chcący korzystać 2x w tygodniu w zajęciach ale 2 różnych technik może zapisać się tylko do Programu Szkoleniowego Otwartego.
 11. Uczestnik korzystający minimum 2x w tygodniu z grupy OPEN ma prawo skorzystać z korzystnej dla niego opłaty stałej jednak taką decyzję podejmuje on przy zapisie.
 12. Lista na Program Szkoleniowy OPEN danej techniki jest sporządzana przed pierwszymi zajęciami każdego miesiąca według zakupionych karnetów.
 13. Pierwszeństwo wejścia na zajęcia grup OPEN mają uczestnicy korzystający z opłaty stałej oraz posiadający karnety na większą ilość wejść.
 14. System nie gwarantuje miejsca w grupie osobom, które zapisują się po terminie zapisów, ponieważ grupa ma charakter otwarty.
 15. W grupach otwartych zajęcia rozpoczynamy od wykupu karnetu na poszczególne godziny i dni. Wejście na zajęcia jest możliwe po opłaceniu karnetu nie później niż w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi. Karnet jest ważny tylko w miesiącu kalendarzowym, w którym został wykupiony.
 16. Jeżeli liczba godzin przekroczy ilość zakupionych zajęć, w których uczestnik zamierza brać udział w danym miesiącu, to jest on zobowiązany do zakupu wejścia jednorazowego.
 17. Nie ma możliwości uzupełnienia godzin do karnetu.
 18. Niezrealizowane wejścia nie przechodzą na późniejszy miesiąc i nie jest zwracana równowartość niewykorzystanych zajęć.
 19. Jeśli rezygnacja nastąpi w trakcie realizacji karnetu nie ma możliwości zwrotu kosztów za niewykorzystane godziny.
 20. Realizacja karnetu przebiega według zajęć ujętych w deklaracji uczestnika, nie ma możliwości samodzielnej zmiany techniki, dni ani godzin.
 21. W przypadku zmiany techniki uczestnik jest zobowiązany zgłosić się do recepcji w celu dokonania nowego wyboru.
 22. Wysokość opłat karnetowych za poszczególne wejścia ujęta jest w Cenniku, oraz stanowi integralną cześć regulaminu Akademii Tańca RAMADA.
 23. Jeśli tancerz uczęszcza na zajęcia Programu Szkoleniowego OPEN na zasadach sprawdzenia własnych możliwości i oczekiwań ma możliwość przeniesienia się do Programu Szkoleniowego Stałego jeżeli będzie miejsce w grupie oraz trener prowadzący zgodzi się na przyjęcie nowego uczestnika, jeśli jego poziom odpowiada poziomowi całej grupy.
 24. Nie ma możliwości odrabiania zajęć na innych grupach OPEN.
 25. Nie honorujemy kart partnerskich typu: Benefit, Multi Sport.
« powrót
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW