REGULAMIN ROK SZKOLNY 2018/2019

POSTANOWIENIA OGÓLNE

2017-09-05 14:10:42

POSTANOWIENIA OGÓLNE ROK SZKOLNY 2018/2019

 

1. Przedmiotem niniejszej oferty jest świadczenie przez Akademię Tańca RAMADA usługi edukacyjnej  w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć edukacji tanecznej według wybranej techniki tanecznej przygotowanej w ramach oferty i programu autorskiego Akademii Tańca RAMADA na rzecz uczestnika zajęć.

 

2. Zajęcia, kursy i warsztaty z zakresu edukacji tanecznej odbywają się według wybranej techniki tanecznej w wyznaczonych Programach Szkoleniowym i czasie dydaktycznym przewidzianym w ofercie Akademii Tańca RAMADA według grafiku i godzin ustalonych w formularzu uczestnika dla poszczególnych grup w formie zajęć Programu Szkoleniowego Stełego (grupy stałe) lub Programu Szkoleniowego Otwartego (formuła OPEN).

 

3. Zasady uczestnictwa w zajęciach reguluje Regulamin Akademii Tańca RAMADA udostępniony uczestnikowi lub rodzicowi/opiekunowi uczestnika na stronie internetowej Akademii.

 

4. Uczestnik lub rodzic/opiekun uczestnika przyjmuje do wiadomości, że zajęcia w Akademii Tańca RAMADA są formą płatnych zajęć pozalekcyjnych.

 

5. Zajęcia w Akademii Tańca RAMADA regulowane są organizacją roku szkolnego w kraju wraz z obowiązującymi dniami wolnymi oraz świętami, które w rozliczeniu ogólnym przedstawionym uczestnikowi w czasie zapisu są brane pod uwagę, już wliczone w kalkulację całości cennika.

 

6. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie skutkuje zwrotem opłaty za nieobecność oraz nie upoważnia do odrobienia godzin zajęć, a także nie obliguje Akademii Tańca RAMADA do ponownego ich przeprowadzenia.

 

7. Akademia Tańca RAMADA jest zobowiązana przeprowadzić zajęcia w innym terminie tylko w przypadku gdy zostaną one odwołane przez Akademię Tańca RAMADA.

 

8. Akademia Tańca RAMADA z siedzibą w Opolu przy ul. Sienkiewicza 21 i filią na ul. Jodłowej 31; to placówka szkoląca uczestników niezależnie od wieku i umiejętności; za pomocą zajęć grupowych oraz indywidualnych. W systemie stacjonarnym lub weekendowym pod postacią zajęć, warsztatów oraz kursów szkoleniowych.

 

9. Oferuje zarówno edukację całoroczną według roku szkolnego (wrzesień/czerwiec - 10 miesięcy), edukację według programu letniego (lipiec/sierpień - okres wakacyjny, edukację zimową (ferie zimowe) oraz edukację weekendową (sobota
i niedziela)

 

10. Założeniem Akademia Tańca RAMADA jest profesjonalne wspieranie tancerzy przy pomocy wiedzy i umiejętności uznanych, doświadczonych trenerów oraz choreografów tańca z Polski i zagranicy.

 

11. Celem działalności Akademia Tańca RAMADA jest rozwijanie uzdolnień artystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez szkolenia na różnorodnych kursach, prezentację na scenie, promocję i rozwijanie twórczych uzdolnień młodych tancerzy.

 

12. Akademia Tańca RAMADA jest placówką propagującą taniec, ruch oraz aktywny tryb życia poprzez organizowanie zajęć stałych, warsztatów, szkoleń i kursów oraz letnich i zimowych warsztatów tanecznych. 

 

13. Akademia Tańca RAMADA świadczy usługi na podstawie regulaminu sporządzonego na czas określony, limitowany ilością godzin przeznaczonych na zajęcia w poszczególnych sekcjach oraz podpisany formularzem uczestnika równoważnym z zaakceptowaniem wszystkich regulaminów Akademia Tańca RAMADA.

 

14. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Ramada jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W przypadku osób niepełnoletnich obowiązek ten dotyczy ich opiekunów prawnych.

 

15. Placówka nastawiona jest na rozwój indywidualny kursanta od etapu początkującego do zaawansowanego. W Akademii Tańca RAMADA miejsce znajdą wszyscy zainteresowani, którzy chcą poznać różne style tańca, jak i Ci, którzy koncentrują się na jednej dyscyplinie.

 

16. Akademia Tańca Ramada świadczy na rzecz kursanta usługi w zakresie edukacji tanecznej według wybranej techniki tańca na podstawie programu autorskiego. Kurs kończy się certyfikatem uzyskania odpowiedniego poziomu umiejętności.

 

17. Warunkiem uczestnictwa w działaniach Akademia Tańca RAMADA jest akceptacja przez uczestnika lub jego opiekuna wszystkich punktów Regulaminów Akademia Tańca RAMADA tym samym podpisanie formularza kursanta/uczestnika zajęć. W przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie regulaminu i podpisanie formularza uczestnictwa odpowiadają ich prawni opiekunowie.

 

18. Uczestnikami zajęć organizowanych przez Ramada mogą być jedynie osoby, które zaakceptowały niniejszy Regulamin oraz mają uregulowaną opłatę za zajęcia, zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie www.ramada.com.pl.

 

19. Każdy uczestnik lub prawny opiekun uczestnika zajęć, ma obowiązek wypełnić, podpisać i przekazania do placówki formularza zgłoszeniowy uczestnika, co upoważnia do brania udziału w wybranych zajęciach.

 

20. Brak podpisanego i złożonego formularza jest równoznaczny z brakiem możliwości uczestniczenia w zajęciach.

 

21. W przypadkach losowych zdarzeń dotyczących uczestnika, lecz przez niego niezawinionych, a uniemożliwiających mu lub utrudniających w znacznym stopniu (np. poważny wypadek) wykonanie umowy z Akademia Tańca RAMADA na warunkach określonych niniejszym regulaminem, istnieje możliwość odstępstwa od regulaminu Akademia Tańca RAMADA. W takiej sytuacji osoba zainteresowana powinna skontaktować się z dyrektorem Akademia Tańca RAMADA w celu uzgodnienia szczegółów. 

 

22. Akademia Tańca RAMADA zobowiązuje się do przeprowadzenia liczby zajęć zgodnej z grafikiem, regulaminem oraz kalendarzem pracy powszechnie udostępnionym klientom. 

 

23. Akademia Tańca RAMADA ma prawo odwołać zajęcia, zorganizować zastępstwo za instruktora prowadzącego lub zamienić termin zajęć w wyjątkowych sytuacjach. Ma również prawo do wyznaczenia zastępczych terminów zajęć, które nie odbyły się z powodu różnych okoliczności niezależnych od uczestników. Terminy mogą być wyznaczone również w weekendy. 

 

24. Akademia Tańca RAMADA powiadomi o wyznaczeniu zajęć zastępczych, na swojej stronie internetowej w trybie natychmiastowym od uzyskania informacji do przydzielania zastępstwa. W przypadku losowym Akademia ma prawo na zmianę terminu zajęć.

 

25. Jeśli ilość uczestników danych zajęć jest mniejsza niż 5 osób Akademia Tańca RAMADA ma prawo odwołać zajęcia przedstawiając grupie alternatywny termin lub połączyć grupę z inną o zbliżonym poziomie lub też dokonać jej likwidacji jeśli jest to sytuacja powtarzalna związana z odejściem części uczestników.

 

26. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora Akademia Tańca RAMADA ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników kursu o tym fakcie.

 

27. W sytuacjach losowych Akademia Tańca RAMADA ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z uczestnikami. Jeśli uczestnik nie może wziąć w nich udziału, niewykorzystana za nie kwota zostanie przez Akademia Tańca RAMADA rozliczona w kolejnym miesiącu.

 

28. Obowiązkiem rodzica jest poinformowanie recepcji o każdej zmianie danych typu nr telefonu, adres e -mailowy w celu sprawnego kontaktu z opiekunem uczestnika zajęć.

 

29. Nie zapoznanie się z regulaminami Akademii Tańca RAMADA nie zwalnia uczestników zajęć oraz ich opiekunów z obowiązku ich przestrzegania.

« powrót
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW