REGULAMIN NA ROK SZKOLNY 2019/2020

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE ROK SZKOLNY 2019/2020

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przedmiotem oferty jest świadczenie przez Akademię Tańca RAMADA usługi edukacyjnej  w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć edukacji tanecznej według wybranej techniki tanecznej przygotowanej w ramach oferty i programu autorskiego Akademii Tańca RAMADA na rzecz uczestnika zajęć. 
 2. Zajęcia, kursy i warsztaty z zakresu edukacji tanecznej odbywają się według wybranej techniki tanecznej w wyznaczonych Programach Szkoleniowym i czasie dydaktycznym przewidzianym w ofercie Akademii Tańca RAMADA według grafiku i godzin ustalonych w formularzu uczestnika dla poszczególnych grup w formie zajęć Programu Szkoleniowego Stałego (grupy stałe) lub Programu Szkoleniowego Otwartego (formuła OPEN). 
 3. Zasady uczestnictwa w zajęciach reguluje Regulamin Akademii Tańca RAMADA udostępniony uczestnikowi lub rodzicowi/opiekunowi uczestnika na stronie internetowej Akademii. 
 4. Uczestnik lub rodzic/opiekun uczestnika przyjmuje do wiadomości, że zajęcia w Akademii Tańca RAMADA są formą płatnych zajęć pozalekcyjnych. 
 5. Akademia Tańca RAMADA nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków i zachęca do ubezpieczenia we własnym zakresie.
 6. Zajęcia w Akademii Tańca RAMADA regulowane są organizacją roku szkolnego w kraju wraz z obowiązującymi dniami wolnymi oraz świętami, które w rozliczeniu ogólnym przedstawionym uczestnikowi w czasie zapisu są brane pod uwagę, już wliczone w kalkulację całości cennika. 
 7. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie skutkuje zwrotem opłaty za nieobecność oraz nie upoważnia do odrobienia godzin zajęć, a także nie obliguje Akademii Tańca RAMADA do ponownego ich przeprowadzenia. 
 8. Akademia Tańca RAMADA jest zobowiązana przeprowadzić zajęcia w innym terminie tylko w przypadku gdy zostaną one odwołane przez Akademię Tańca RAMADA.
 9. Akademia Tańca RAMADA z siedzibą w Opolu przy ul. Sienkiewicza 21 i filią na ul. Jodłowej 31; to placówka szkoląca uczestników niezależnie od wieku i umiejętności; za pomocą zajęć grupowych oraz indywidualnych. W systemie stacjonarnym lub weekendowym pod postacią zajęć, warsztatów oraz kursów szkoleniowych.
 10. Oferuje zarówno edukację całoroczną według roku szkolnego (wrzesień/czerwiec - 10 miesięcy), edukację według programu letniego (lipiec/sierpień - okres wakacyjny, edukację zimową (ferie zimowe) oraz edukację weekendową (sobota i niedziela)
 11. Założeniem Akademia Tańca RAMADA jest profesjonalne wspieranie tancerzy przy pomocy wiedzy i umiejętności uznanych, doświadczonych trenerów oraz choreografów tańca z Polski i zagranicy. 
 12. Celem działalności Akademia Tańca RAMADA jest rozwijanie uzdolnień artystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez szkolenia na różnorodnych kursach, prezentację na scenie, promocję i rozwijanie twórczych uzdolnień młodych tancerzy.
 13. Akademia Tańca RAMADA jest placówką propagującą taniec, ruch oraz aktywny tryb życia poprzez organizowanie zajęć stałych, warsztatów, szkoleń i kursów oraz letnich i zimowych warsztatów tanecznych.  
 14. Akademia Tańca RAMADA świadczy usługi na podstawie regulaminu sporządzonego na czas określony, limitowany ilością godzin przeznaczonych na zajęcia w poszczególnych sekcjach oraz podpisany formularzem uczestnika równoważnym z zaakceptowaniem wszystkich regulaminów Akademia Tańca RAMADA.
 15. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Ramada jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. W przypadku osób niepełnoletnich obowiązek ten dotyczy ich opiekunów prawnych. 
 16. Placówka nastawiona jest na rozwój indywidualny kursanta od etapu początkującego do zaawansowanego. W Akademii Tańca RAMADA miejsce znajdą wszyscy zainteresowani, którzy chcą poznać różne style tańca, jak i Ci, którzy koncentrują się na jednej dyscyplinie. 
 17. Akademia Tańca Ramada świadczy na rzecz kursanta usługi w zakresie edukacji tanecznej według wybranej techniki tańca na podstawie programu autorskiego.
 18. Warunkiem uczestnictwa w działaniach Akademia Tańca RAMADA jest akceptacja przez uczestnika lub jego opiekuna wszystkich punktów Regulaminów Akademia Tańca RAMADA tym samym podpisanie umowy kursanta/uczestnika zajęć. W przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie regulaminu i podpisanie formularza uczestnictwa odpowiadają ich prawni opiekunowie. 
 19. Uczestnikami zajęć organizowanych przez Ramada mogą być jedynie osoby, które zaakceptowały niniejszy Regulamin oraz mają uregulowaną opłatę za zajęcia, zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie.
 20. Każdy uczestnik lub prawny opiekun uczestnika zajęć, ma obowiązek wypełnić, podpisać i przekazania do placówki formularza zgłoszeniowy uczestnika (umowę), co upoważnia do brania udziału w wybranych zajęciach.
 21. Brak podpisanego i złożonego formularza jest równoznaczny z brakiem możliwości uczestniczenia w zajęciach. 
 22. Akademia Tańca RAMADA zobowiązuje się do przeprowadzenia liczby zajęć zgodnej z grafikiem, regulaminem oraz kalendarzem pracy powszechnie udostępnionym klientom. 
 23. Akademia Tańca RAMADA ma prawo odwołać zajęcia, zorganizować zastępstwo za instruktora prowadzącego lub zamienić termin zajęć w wyjątkowych sytuacjach. Ma również prawo do wyznaczenia zastępczych terminów zajęć, które nie odbyły się z powodu różnych okoliczności niezależnych od uczestników. Terminy mogą być wyznaczone również w weekendy.  
 24. Akademia Tańca RAMADA powiadomi o wyznaczeniu zajęć zastępczych, na swojej stronie internetowej. 
  W przypadku losowym Akademia ma prawo na zmianę terminu zajęć. 
 25. Jeśli ilość uczestników danych zajęć jest mniejsza niż 5 osób Akademia Tańca RAMADA ma prawo odwołać zajęcia przedstawiając grupie alternatywny termin lub połączyć grupę z inną o zbliżonym poziomie.
 26.  Akademia Tańca RAMADA ma prawo dokonać likwidacji grupy lub dokonać jej połączenia z inną jeśli ma ona poniżej 12 uczestników i jeśli jest to sytuacja powtarzalna związana z rezygnacją części z nich.
 27. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora Akademia Tańca RAMADA ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników kursu o tym fakcie. 
 28. W sytuacjach losowych Akademia Tańca RAMADA ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z uczestnikami. Jeśli uczestnik nie może wziąć w nich udziału, niewykorzystana za nie kwota zostanie przez Akademia Tańca RAMADA rozliczona w kolejnym miesiącu.
 29. Obowiązkiem rodzica jest poinformowanie recepcji o każdej zmianie danych typu nr telefonu, adres e -mailowy w celu sprawnego kontaktu z opiekunem uczestnika zajęć.
 30. Nie zapoznanie się z regulaminem Akademii Tańca RAMADA nie zwalnia uczestników zajęć oraz ich opiekunów z obowiązku ich przestrzegania.
« powrót
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW