REGULAMIN NA ROK SZKOLNY 2019/2020

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Akademia Tańca RAMADA zastrzega sobie odpowiedź na wiadomości mailowe klientów do 7 dni roboczych.
  2. Osoby, które rażąco nie przestrzegają regulaminu Akademii Tańca Ramada mogą zostać skreślone z listy uczestników zajęć.
  3. Skreślenie uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć, bez prawa zwrotu poniesionych przez uczestnika opłat.
  4. Regulamin całościowy jest dostępny na stronie www.ramada.com.pl, w recepcjach poszczególnych filii oraz drukiem na życzenie uczestnika bądź jego rodziców/opiekunów.
  5. Akademia Tańca Ramada s.c zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w formie pisemnej, stosownym aneksem i ogłoszenia zmian na stronie internetowej.
  6. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Dyrektor RAMADA, będący osobą decyzyjną w kwestiach spornych i nieuregulowanych.
  7. Wszelkie spory dotyczące świadczonych usług będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Akademii Tańca RAMADA. 
  8. Nieznajomość któregokolwiek z punktów REGULAMINU nie zwalania z jego przestrzegania.
  9. Regulamin niniejszy wchodzi w życie od dnia 1.09.2019r. do 31.08.2020r., z którym to dniem wygasa.

 

 

« powrót
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW