REGULAMIN ROK SZKOLNY 2018/2019

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

2017-09-05 14:04:42

1. Osoby, które rażąco nie przestrzegają regulaminu Akademii Tańca Ramada mogą zostać skreślone z listy uczestników zajęć.

2. Skreślenie uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć, bez prawa zwrotu poniesionych przez uczestnika opłat.

3. Regulamin całościowy jest dostępny na stronie www.ramada.com.pl, w recepcjach poszczególnych filii oraz drukiem na życzenie uczestnika bądź jego rodziców/opiekunów.

4. Akademia Tańca Ramada s.c zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w formie pisemnej, stosownym aneksem i ogłoszenia zmian na stronie internetowej.

5. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Dyrektor RAMADA, będący osobą decyzyjną w kwestiach spornych i nieuregulowanych.

6. Wszelkie spory dotyczące świadczonych usług będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Akademii Tańca RAMADA. 

7. Nieznajomość któregokolwiek z punktów REGULAMINU nie zwalania z jego przestrzegania.

8. Regulamin niniejszy wchodzi w życie od dnia 1.09.2018r. do 31.08.2019r., z którym to dniem wygasa.  

 

« powrót
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW