REGULAMIN

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

2017-09-05 14:04:42

1. Osoby, które rażąco nie przestrzegają regulaminu Akdemii Tańca Ramada mogą zostać skreślone z listy uczestników zajęć.


2. Skreślenie uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć, bez prawa zwrotu wniesionych przez uczestnika opłat.


3. Regulamin całościowy jest dostępny na stronie www.ramada.com.pl, w recepcjach poszczególnych filii oraz drukiem na życzenie kursanta.


4. Akademia Tańca Ramada s.c zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w formie pisemnej, stosownym aneksem i ogłoszenia zmian na stronie internetowej.


5. Wszelkie spory dotyczące świadczonych usług będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Akademii Tańca RAMADA.

 

6. Regulamin niniejszy wchodzi w życie od dnia 1.09.2017r. do 31.08.2018r., z którym to dniem wygasa.  

« powrót
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW